Algemene Voorwaarden LadagoAlgemene Voorwaarden van Ladago, gevestigd te Haarlem. Versie geldig vanaf 1 december 2008.Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Ladago voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en via internet te raadplegen, zie: http://www.ladago.nl. Op verzoek zenden wij u gratis een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door een bestelling bij Ladago te plaatsen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Ladago behoudt zicht het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4 Ladago is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze Voorwaarden tevens van toepassing, indien Ladago voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden inschakelt.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ladago erkend.

1.6 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.7 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.8 Indien Ladago deze Voorwaarden eventueel soepel toepast, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Ladago.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Ladago eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Ladago of een door Ladago verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Ladago en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Ladago heeft het recht om bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden of bestellingen gemotiveerd te weigeren. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 werkdagen bericht van.

2.5 Aanbiedingen van Ladago gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 Ladago kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.8 Ladago en de afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ladago gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ladago garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs inbegrepen, indien dit niet het geval is dan staat dit aangegeven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethodes en/of bezorging buiten Nederland gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan u medegedeeld.

3.3 Ladago garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.4 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Ladago verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Ladago bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient – indien gevraagd – voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Ladago zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ladago geleverde zaken een keer aan de afnemer danwel aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt, zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Ladago opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Ladago zijn, waarna Ladago zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ladago (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Ladago op basis van de wet is Ladago gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ladago omstandigheden ter kennis komen die Ladago goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Ladago bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ladago zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ladago bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Ladago, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 21 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ladago heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 21 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij Ladago. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 24 kalenderdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer. De kosten voor het terugzenden van de geleverde zaken komt voor rekening van Ladago, mits door Ladago vooraf aan het terugsturen schriftelijk aan de afnemer is toegezegd. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Ladago na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 3 werkdagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten welke door Ladago aangeboden worden en waarbij Ladago slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt. Op deze laatst genoemde diensten zullen de algemene voorwaarden van de uitvoerende partij van toepassing zijn.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Ladago geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Ladago en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ladago de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Ladago niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Ladago bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Ladago biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Ladago is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ladago) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ladago. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Ladago schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Ladago gegrond worden bevonden, zal Ladago naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ladago en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ladago) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ladago gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ladago voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Ladago is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ladago in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ladago en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9. Betaling

9.1 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethodes aangeboden tijdens het bestelproces (Vooruitbetaling, Visa of MasterCard Creditcard, iDEAL). Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ladago. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Ladago en de verplichtingen van de afnemer jegens Ladago onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Ladago haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien Ladago kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.6 Indien u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Ladago het recht de betreffende overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Ladago aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ladago zolang de afnemer de vorderingen van Ladago uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ladago wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Ladago geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ladago of een door Ladago aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ladago haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ladago zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ladago.

10.7 Zodra de te leveren producten zin afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 

Artikel 11. Privacy Policy

11.1 Ladago respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Ladago draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ladago gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Ladago deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Ladago deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan derden. Ladago's medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Ladago kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Ladago (en al haar dochterondernemingen en merken) gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren, waarvoor de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor geeft:

  • Als u een bestelling plaatst, heeft Ladago uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Ladago zo eenvoudig en plezierig mogelijk te laten zijn, slaat Ladago met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van Ladago's diensten op. Hierdoor kan Ladago de website personaliseren.
  • Ladago gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Indien u bij Ladago een bestelling plaatst, bewaren wij – indien gewenst – uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van Ladago's site en de feedback die Ladago krijgt van de bezoekers aan de website, helpt Ladago om haar site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Ladago is benieuwd naar de meningen van de bezoekers van de website, maar behoudt zich het recht voor bijdragen die niet aan de sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt Ladago om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op Ladago's marketingacties te meten.
  • Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Ladago gebruikt cookies om de bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Ladago in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van Ladago's diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van de website van Ladago. Ladago's cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens het winkelen bij Ladago, de bezoeker geen cookies ontvangt.

11.3 Ladago is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Ladago, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Ladago is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.4 Ladago verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Ladago geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Ladago geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Ladago en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ladago is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Ladago's klantenservice op het telefoonnummer 023-5749033 (lokaal tarief), bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 20:00 en op zaterdag tussen 09:00 en 17:00. E-mailen kan ook: klantenservice@ladago.nl. Klachten worden doorgaans binnen 1 uur inhoudelijk in behandeling genomen. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.